افتتاح اولین میل آرد در ولایت غزنی

by Abdullah Atayi | July 29, 2017 4:57 AM

اولین میل آرد با ظرفیت تولید بیش از 100 تن در روز، به هزینه بیش از 1200000 دالر در مساحت 6 جریب زمین در ولایت غزنی افتتاح گردید.

والی ولایت غزنی ضمن تبریکی این فابریکه بزرگ تولید آرد در ولایت غزنی گفت. ” تشکر میکنیم از سکتور خصوصی و سهمداران این شرکت از اینکه با وجود تمام مشکلات و نبود امکانات کافی سرمایه گذاری هنگفتی را در این بخش انجام داده اید و سبب تقویه اقتصاد داخلی میشوید.”

والی غزنی از مردم خواست تا از تولیدات داخلی استفاده نمائید تا از یکطرف سرمایه گذاری داخلی تشویق گردیده و از جانب دیگر اقتصاد رشد نماید.

وحیدالله وصال مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع غزنی گفت.” عدم موجودیت پارک های صنعتی،نبود برق ارزان وارداتی، کمبود افراد مسلکی و فنی، فعال نبودن میدان هوایی و نبود سرد خانه های معیاری از جمله چالش های جدی نه تنها برای این فابریکه بلکه برای تمام فابریکه داران، صنعت کاران و دهاقین این ولایت پنداشته میشود. امیدوار هستیم که دولت در این قسمت توجه جدی نماید.”

گفتنی سات که میل آرد یاد شده مجهز با ماشینری و تکنولوژی از کشور ترکیه  بوده و یکی از میل های بزرگ در سطح ولایات می باشد  که نه تنها مصارف داخلی غزنی پوشش می تواند بلکه به سایر ولایات کشور نیز صادرات خواهد داشت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a2%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b2%d9%86%db%8c/