افتتاح امور ساختمانی پروژه های برنامۀ ملی میثاق شهروندی دربلخ

by Wadsam | جولای 9, 2018 5:35 ق.ظ

امورساختمانی ۲۹ پروژۀ برنامه ملی میثاق شهروندی درولسوالی خلم ولایت بلخ افتتاح گردید.

 درمراسمی که به این مناسبت دایر گردیده بود، عده یی ازمقامات محلی،  اعضای شوراهای انکشافی قریه، منتفذین محلی ومسؤولین برنامۀ ملی میثاق شهروندی وریاست احیا وانکشاف دهات ولایت بلخ اشتراک ورزیده بودند.

 این پروژه ها شامل حفاری ۵ حلقه چاه عمیق وشبکه های آب آشامیدنی صحی، حفاری ۳ حلقه چاه سطحی ونصب پمپ دستی، احیای ۱۶ باب کانال درجه سوم زراعتی واعمار ۸۵۹ متردیوارمحافظوی بوده که هزینه مجموعی آنها بالغ به ۳۶ ملیون و ۲۰۰ هزارافغانی میگردد.  با اعمار این پروژه ها کمبود آب آشامیدنی صحی ۱۰۲۷خانواده مربوط ۲۴ قریه کاملآ مرفوع خواهد گردید.

 همچنان با اعمار کانال های مذکور درقسمت آبیاری زمین های زراعتی قرای مذکو بهبود قابل ملاحظه رونما شده و نقاط آسیب پذیر۷ قریه درمقابل سیلاب های موسمی محافظت خواهدشد. همچنان اهالی  ۲۶ قریۀ ولسوالی خلم ولایت بلخ از مزایای برنامۀ ملی میثاق شهرندی مستفید گردیده و زمینه کار برای تعداد زیادی از اهالی  نیز مساعد خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80/