اعمار 132 کشمش خانه معیاری در ولایت سرپل

by Abdullah Atayi | April 23, 2017 4:01 AM

برنامه ملی باغداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 132 باب کشمش خانه را به منظور حمایت از باغداران انگور به شکل عصری در ولایت سرپل اعمار کرده است.

این کشمش خانه ها ظرفیت تبدیل نمودن ده تن انگور را به کشمش در  بیست روز را دارا بوده و در مرکز و ولسوالی های سانچارک، سوزمه قلعه و گوسفندی که بیشترین باغهای انگور در آنها موقعیت دارند، اعمار گردیده است.

طول هریک از این کشمش خانه ها ده متر و عرض پنج و بلندی پنج متر، با هزینه 8 هزار دالر آمریکایی که  25 درصد سهم دهاقین و 75 درصد کمک بلاعوض وزارت زراعت میباشد ساخته شده اند.

گفتنی است، قیمت کشمش تولید شده در کشمش خانه های ساخته شده نظر به کیفیت و صحی بودن آن حدود دو برابر نسبت به کشمش ای که به شکل ابتدائی بدست می آید می باشد که از طرف مردم با علاقه مندی خریداری می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-132-%da%a9%d8%b4%d9%85%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d9%84-2/