اعمار یک مرکز آموزشی فنی و حرفوی در ولایت ننگرهار

by Abdullah Atayi | February 23, 2016 6:01 AM

داکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهد او معلولین در دیدار با “منپریټ وهرا” سفیر هند مقیم کابل از کارکرد ها سفیر پيشین امرسینا و در مجموع از همکاری و کمک های کشور دوست هندوستان با افغانها، اظهار قدر دانی نموده و  ابراز داشت که هم چنان سفیر جدید هندوستان مقیم کابل نیز در جلب و جذب کمک های کشورش همکار خوبی افغانها باشند.

منپرټ وهرا سفیر هند گفت: “هند و افغانستان دو کشور دوست بوده و کشور هند متعهد است که در آینده نیز مردم افغانستان را در عرصه های مختلف کمک نماید”.

وی افزود: به اساس همکاری های قبلی کشور هند این بار سه پروژه( ساختن یک مرکز آموزش فن و حرفه به ارزش بیش از ۲۷۳ هزار دالر امریکایی، فعال ساختن مرکز افغان ـ هند به ارزش ۲۸۵ هزار دالر امریکایی و انتقال مهارت های مهندسی حرفه ای برای پرسونل مهندسی وزارت) که به اثر پيشنهاد وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین که به منصه ای اجرا در می آید قبول شده و در آینده نزدیک کار های عملی آن آغاز خواهد شد.

قابل ذکر است که روی ساختن مراکز آموزشهای فنی و حرفوی در ولایت های سرحدی افغانستان، منظوری سکالرشیپ ها برای اطفال بی سرپرست و پروسه بورسیه ها برای بازمانده گان شهدا اردوی ملی نیز از جانب هر دو طرف بحث صورت گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/