اعمار چندین‌ باب مکتب در سراسر کشور توسط برنامه ملی میثاق شهروندی

by Muheb Ibrahimkhail | September 16, 2019 2:19 AM

پروژه اقرا برنامه ملی میثاق شهروندی، کار اعمار مکاتب متوسطه و ابتداییه را در ولایات ننگرهار، کندهار، لوگر، کندز و بلخ روی دست گرفته است که به زودی تکمیل و مورد بهره برداری سپرده خواهند شد.

پروژه اقرا برنامه ملی میثاق شهروندی کار اعمار چهار باب مکتب را به ارزش مجموعی ۱۷،۶ میلیون افغانی در ولایت کندهار آغاز نموده است، کار ساخت این مکاتب در نقاط مختلف این ولایت آغاز و به زودی به بهره برداری سپرده خواهند شد.

در همین حال پروژه اقرا برنامه ملی میثاق شهروندی از جریان کار اعمار دو باب مکتب به ارزش مجموعی‌ ۱۳ میلیون افغانی در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد.

و همچنان کار اعمار یک باب مکتب به ارزش ۴،۴ میلیون افغانی در لوگر، به ارزش ۷ میلیون افغانی در کندز و یک باب مکتب دیگر به ارزش ۶،۵ میلیون افغانی در ولایت بلخ توسط پروژه اقرا آغاز شده است.

قابل یاد آوریست که با عملی شدن پروژه ها زمینه فراگیری علم و دانش برای دختران و پسران کشور و چندین روز کاری برای کارگران ایجاد می‌شود. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88/