اعمار ٦ باب مكتب جديد در سه ولايت كشور

by Muheb Ibrahimkhail | July 22, 2019 2:34 PM

كار اعمار ٦ باب مكتب ابتداييه جديد در ولايات فارياب، ارزگان و بلخ،  زيرچتر پروژه اقرأ از طرف برنامه ملى ميثاق شهروندى وزارت أحيا و انكشاف دهات آغاز و به زودى تكميل خواهند شد.
از جمله ٦ باب مكتب ابتداييه ياد شده، كار ٤ باب آن در ولسوالى گيزاب ولايت ارزگان به ارزش مجموعى بيش از ٢٨ ميليون افغانى آغاز گرديده است.
متباقى دو باب مكتب ديگر اين پروژه، كار يك باب آن در ولسوالى قرغان ولايت فارياب به ارزش مجموعى بيش از ٥ ميليون افغانى تكميل و به بهره بردارى سپرده شده است. و همچنان كار يك باب مكتب ابتداييه در ولسوالى دهدادى ولايت بلخ  به ارزش بيش از ٣ ميليون افغانى جريان دارد.
گفتنى است كه با تكميل كار اين پروژه ها زمنيه آموزش و پرورش  براى كودكان صد ها خانواده فراهم خواهد شد.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%a6-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1/