اعمار وتجهیز شفاخانه شیخ زاهد با مساعدت کشور امارات متحده عربی درکابل

by Shahwali Sadiq | April 6, 2015 10:49 AM

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه با شارژدفیر ومسوولین سفارت امارات متحده عربی درکابل دیدارنمود .

دراین نشست، توافقاتی دز زمینه اعمار وتجهیز شفاخانه شیخ زاهد با مساعدت کشور امارات متحده عربی درکابل به عمل آمد که کارساختمانی آن عنقریب به اتمام خواهد رسید و وزارت صحت عامه از آن به حیث یک شفاخانه فعال دربخش صحت طفل و مادر استفاده می نماید.

همچنان سفیرکشور امارات متحده عربی وعده سپردکه کشورش حاضر است  تا وزارت صحت عامه را در راستای نایل شدن به اولویت های عمده، به ویژه افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی اساسی، اعمار مراکز صحی در ولایات دوردست، بهبود کیفیت خدمات شفاخانه ای، اکمال ادویه جات، تدویر برنامه های آموزشی درامارات متحده عربی، تشویق سرمایه گذاران امارات متحده عربی درمشارکت عامه خصوصی درافغانستان، بهبود کیفیت محصولات دوایی، همکاری مرکز ملی کنترول کیفیت دوا وغذای امارات متحده عربی با وزارت صحت عامه افغانستان به شمول  معاینه نمودن بعضی نمونه ها، همکاری خواهند کرد.

وزارت صحت عامه ازکمک وهمکاری های کشور امارات متحده عربی  اظهار سپاس نموده وکمیته های را موظف ساخت تا اقدمات لازم را دربخش های یادشده  انجام دهند .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af/