اعمار میدان ورزشی کرکت در ولایت خوست

by Abdullah Atayi | January 1, 2017 4:30 AM

مقامات در ولایت خوست می گوید که یک میدان ورزشی در ٢۵ جریب زمین به هزینه ۶٢ میلیون افغانی که از سوی کشور آلمان پرداخت شده است، افتتاح گردیده است.

حکم خان حبیبی، والی خوست در مراسمی که به این مناسبت با اشتراک هزارن تن تدویر یافته بود، گفت: این میدان کوچک است و باید وسعت داده شود و در کنار آن ایستگاه موتر، مسجد و سایر ضروریات در این جا فراهم شود.

والی خوست افزود، جمع شدن مردم امروز در این میدان، بیانگر آن است که در خوست امنیت تامین است، مردم اش از جنگ خسته اند و در جستجوی صلح دایمی اند.

قابل یاد آوریست که بعد از افتتاح این میدان ورزشی، میان بازیکنان تیم ملی و به همین ترتیب میان بازیکنان ١٩ سال، مسابقه یک روزه نیز راه اندازی شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%b3%d8%aa/