اعمار صنوف درسی به ارزش ۱۵۰ هزار افغانی توسط یک ملازم مکتب

by Wadsam | November 9, 2019 4:24 AM

یک ملازم مکتب ابتداییه در قریه بلاق ولسوالی کشم ولایت بدخشان، از پول شخصی خود برای شاگردان این مکتب صنوف درسی اعمار نمود.

سخی داد، ملازم ملازم این مکتب توانست با هزینه شخصی ۱۵۰ هزار افغانی این صنوف درسی را اعمار نمود.

وزارت معارف کشور در اعلامیه گفته است که سخی داد به ارزش ۱۵۰ هزار افغانی، سه صنف درسی اعمار کرده است.

این وزارت از شهروندان کشور خواسته است تا در بخش  رسیدگی به مشکلات فرا راه شاگردان در مکاتب تلاش نمایند.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%db%8c/