اعطای جواز فعالیت تولید انرژی برق به شرکت خصوصی زولرستان

by Shahwali Sadiq | August 22, 2015 12:58 PM

جواز فعالیت تولید انرژی برق به شرکت زولرستان بعد از ظهر به روز سه شنبه 27 اسد سال روان خورشیدی از سوی   انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب امضا گردید و به عبدالقدیر ایمیل بارکزی رییس این شرکت اعطا شد.

این شرکت قرار است به  ظرفیت 10 میگاوات برای ولایت قندهار تولید برق کند.

روش  کار این شرکت بیشتر بوسیله سولرها بوده که به کمک نور آفتاب به تولید برق می پردازد و قرار است پس از تکمیل و طی مراحل تخنیکی در جریان یک سال به بهره برداری سپرده شود.

بر اساس ارزیابی های نخستین قسمت عمده ای از باشنده های شهر قندهار بویژه فابریکه های صنعتی از خدمات برق رسانی این شرکت بهره مند می گردند.

این جواز که به روز 27 اسد 1394 از سوی وزیر انرژی و آب امضا شد برای مدت 25 سال تا 27 اسد سال 1419 مدار اعتبار است.

انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در جریان امضای این قرار داد گفت: “نقش سکتور خصوصی در خدمات برق رسانی در نقاط مختلف کشور بسیار مهم و موثر می باشد”. برق رسانی در افغانستان تا کنون به کمک دونر ها و بودجه انکشافی دولت صورت گرفته اما با توجه به محدودیت ها نتوانسته است نیازمندی ها به خدمات برق رسانی را مرفوع سازد.

آقای عثمانی تاکید کرد که فعال سازی سکتور خصوصی برای سرمایه گزاری روی تولید انرژی یک ضرورت مهم و اساسی است و در اولویت کاری وزارت انرژی و آب می باشد تا در عرصه خدمات برق رسانی سکتور خصوصی سرمایه گزاری نموده بازار کنونی برق را متحول سازد.

آقای عثمانی افزود: که سرمایه گزاران خارجی نیز علاقمند در این پروسه می باشند چنانچه در سفر اخیر در کشور هندوستان و در دیدار های  جداگانه با کمپنی های چینی متوجه علاقمندی این کمپنی ها شده ایم و مذاکرات در این راستا جریان دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1/