اشتراک 16 تن از نمایندگان افغانستان در برنامه آموزشی در استانبول

by Abdullah Atayi | November 3, 2016 4:41 AM

در برنامه آموزشی سه روزه که در استانبول ترکیه برگزار گردید، 16 تن از نمایندگان گروپ شرکای چندگانه سکرتریت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، بخش خصوصی، وزارت پترولیم و معادن افغانستان، وزارت مالیه و اعضای پارلمان شرکت نمودند.

جمعه زاده رمضان، یک تن از اعضای پارلمان گفت: “سکتور معادن بزرگترین منبع اقتصادی برای افغانستان است ولی متاسفانه هنوز به شکل درست مدیریت نشده است که بتواند پای شرکت های بین المللی را به کشور باز نماید. اشرف غنی ریس جمهور افغانستان نیز به این بخش تمایل خاص دارد.”

هدف این برنامه شفافیت سازی در صنعت معادن افغانستان، حل چالش ها فراروی آن و حصول توانمندی لازم جهت گرفتن عضویت در ابتکار شفافیت صنایع استخراج بین المللی بود.

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی یک استاندارد بین المللی است که در راستای بهبود شفافیت و پاسخگویی در بخش های نفت، گاز و معادن فعالیت می کند و افغانستان در سال 1389 میلادی به آن تعهد نموده است.

آخرین گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان چندین موضوع را شناسایی نموده که قبل از عضویت کابل به سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی بین المللی بر طرف گردند. که از آن جمله می توان موضوع های چون هدر رفتن درآمدها بخاطر عدم جمع آوری مالیه در ولایت ها، نبود معلومات واضح در مورد پرداخت مالیه توسط شرکت ها، نبود آرشیف درست مالی و قرارداد ها و نیز نبود آرشیف درآمد دولت از تولید سنگ لاجورد، ذکر نمود.

پروژه “تقویت حکومت داری خوب در بخش استخراج در افغانستان” به استراتژی انکشاف ملی افغانستان و نیز برنامه ملی تعالی صنایع استخراجی یاری می رساند که بیشتر این فعالیت ها شامل فراهم آوری حمایت استراتژیک برای وزارت معادن و پترولیم، و ارتقای ظرفیت کارکنان آن وزارت و ریاست های آن در ولایات، و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان می باشد.

قابل ذکر است، این مراسم توسط پروژه تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج در افغانستان و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی بین المللی    (EITI) پیرامون چالش های حقوقی و موانع سرمایه گذاری در صنعت معادن افغانستان تمویل و برگزار گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9-16-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8/