English | دری

Breaking News

اشتراک هیئت افغانی در نمایشگاه انرژی خورشیدی در آلمان

اشتراک هیئت افغانی در نمایشگاه انرژی خورشیدی در آلمان

هیئت افغانی در نمایشگاه انرژی خورشیدی که برای سه روز در شهر مونشن آلمان تدویر می یابد، اشتراک نموده، دربارۀ سیستم کنونی انرژی کشور و پوتنسیالهای تولید برق، بشمول انرژیهای تجدیدیابنده معلومات فراهم می سازد و سکتور خصوصی آلمان را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق خواهد کرد.

در این صنعت نمایشگاه “انترسولر” (Intersolar) به مهمترین پلاتفرم تولیدکنندگان، تهیه کنندگان، توزیع کنندگان، فراهم کنندگان خدمات و شرکای صنعت خورشیدی مبدل شده است.

امان غالب، معیین وزارت انرژی و آب گفت: “پیام ما به سکتور خصوصی و دولتی اینست که افغانستان انقلاب انرژی خویش را براه انداخته است. انرژیهای تجدیدیابنده نقش عمده را در آن ایفا خواهد کرد و ما تمام اشتراک کنندگان این نمایشگاه را به سرمایه گذاری در کشور ما فرامی خوانیم.”

افغانستان در زمینۀ انرژی خورشیدی پوتنسیالهای عظیم دارد که مقدار آن به بیش از ۲۰۰ گیگاوات می رسد، مقدار انرژی بادی به ۶۰ گیگاوات و انرژی آبی به ۵۰ میگاوات می رسد. اگر افغانستان به استفادۀ کامل این منابع موفق شود، می تواند انرژی خویش را به کشورهای همجوار به فروش برساند و به عوض اینکه از آنها خریداری نماید. اما تولید انرژی نه تنها برای مناسبات تجاری افغانستان مهم است.

اخیراً آن حکومت یک پلان انرژی تجدیدیابنده را برای تولید ۱۰۰ میگاوات برق طرح نمود. برای تطبیق این پلان، سکتور خصوصی باید در آن قویاً دخیل ساخته شود. هیئت افغانی در نمایشگاه فوق الذکر معلومات تازه و دست اول دربارۀ فرصتهای سرمایه گذاری در عرصۀ انرژی تجدیدیابندۀ افغانستان ارایه نموده با پارتنرهای مربوط تماسهای خویش را ایجاد می نماید. حکومت آلمان مصارف اشتراک هیئت افغانی را در نمایشگاه مذکور را فراهم ساخته است.

امان غالب، معیین وزارت انرژی و آب، شهیر شهریار، معیین وزارت احیاو انکشاف دهات، دوکتور حمید الرحمن، رئیس ساختمان و انجینری وزارت دفاع و خٌلمی، رئیس منطقه یی اتحادیۀ انرژی تجدیدیابندۀ افغانستان به گونۀ دسته جمعی در این نمایشگاه از افغانستان نمایندگی می کنند.

ادارۀ (GIZ) GmbH به عنوان بخشی از همکاری آلمان با افغانستان از وزارت انرژی و آب افغانستان بخاطر انرژی تجدید پذیر در کشور از سال ۲۰۱۰ بدینسو حمایت می نماید.

قابل ذکر است که این برنامه که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل شده و خدمات مشورتی پالیسی و حمایت تخنیکی را به منظور انکشاف نهادی و سازمانی آن وزارت فراهم می سازد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*