استقبال سفیر ایالات متحده امریکا از ایجاد مرکز جدید قضایی مبارزه با فساد اداری در کابل

by Abdullah Atayi | January 30, 2017 6:50 AM

سفیر ایالات متحده امریکا در کابل، افتتاح تسهیلات دائمی برای مرکزعدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را برای افغانستان تبریک می گوید.

هوگو لورنس، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل  گفت:”فساد یک سرطان است که این ملت را به ستوه آورده و باید با آن مقابله صورت گیرد.  مرکز عدلی مبارزه با فساد این ظرفیت را دارد تا نقش حیاتی در جلوگیری  فساد از طریق مبارزه علیه معافیت از مجازات را بازی کند”.

مرکز جدید قضایی مبارزه با فساد اداری  در کابل یک محیط امن و کاربردی برای محققان، وکیلان مدافع و قاضی های مرکزعدلی مبارزه با فساد اداری فراهم خواهد نمود تا آنها را در  انجام ماموریت حیاتی تحقیق و تعقیب موارد عمده فساد در افغانستان کمک نماید.

قابل ذکر است که ایالات متحده به حمایت خود از تلاش های  دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مبارزه با فساد از طریق طرح های گسترده در بخش های مختلف با هدف ایجاد یک دولت موثر، حسابده و شفاف برای مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c/