از اينرو بايد خود افغان برای بهتر شدن وضعيت زندگی و اقتصادی شان كوشش كنند.

by Abdullah Atayi | September 28, 2015 10:37 AM

موصوف ‌افزود: تأثيرات منفی كه در سراسر كشور بوجود آمده بالای ولايت بلخ نیز تأثير گذاشته اما فعاليت‌های تجارتی و اقتصادی در اين ولايت نسبت به ساير ولايت‌های كشور بهتر می ‌باشد. و امنيت نسبی كه در اين ولايت وجود دارد و امكانات كه در اختيار بازرگانان قرار داده شده است، بهتر بودن بلخ را با ساير ولايت‌ها تثبيت می‌كند.

سپاهی، از حكومت مركزی می ‌خواهد كه قانون را به گونه يكسان در تمامی بنادر كشور تطبيق كنند تا اموال تجارتی بصورت غيرقانونی واردات و صادارات نگردد، چون اين امر باعث كم علاقه گی تاجران و بازرگانان می‌شود.

قابل ذكر است كه، بلخ از ولايت‌های نسبتآ امن در شمال افغانستان است كه در ۱۴ سال گذشته سرمايه‌گذاری ‌های هنگفتی در اين ولايت صورت گرفته و بندر تجارتی حيرتان نيز در بلخ وجود دارد و از اين بابت سالانه ميليون‌ها افغانی وارد خزانه دولت مي‌گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%b6/