English | دری

Breaking News

ارتقا مهارت های تدریسی استادان فاکولته معدن

ارتقا مهارت های تدریسی استادان فاکولته معدن

30 تن از استادان فاکولته جیولوژی و معدن پوهنتون پلی تخنیک کابل و نیز فاکولته جیولوژی و معدن پوهنتون بلخ، برای ارتقای دانش و مهارت های تدریسی استادان و رفع نیازمندی صنعت معدن افغانستان در یک دوره آموزشی 3 روزه که توسط دولت آلمان در همکاری با وزارت تحصیالت عالی برگزار گردیده بود شرکت کردند.

پروفیسور دکتور بابری ، معین وزارت تحصیالت عالی گفت: “تحصیالت عالی در افغانستان با چالش های فراوانیروبرو است. برنامه استراتژی ملی تحصیالت عالی، یک استراتژی کامال تعریف شده دارد. ارتقای ظرفیت اعضای فاکولته، یکی از موضوعات بااهمیتبشمار می رود “.

افغانستان سرشار از ذخایر معدن می باشد که از فایده های اجتماعی  اقتصادی برآمده از صنعت معدن، ایجاد شغل های جدید خواهد بود ، و چگونگی افزایش شمار متخصصان بخش معدن یکی از چالش های افغانستان در حال حاضر می باشد که به منظور دستیابی به آن، سیستم تحصیالتعالی نیاز دارد تا بر آموزش نتیجه محور تاکید کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*