ارایه پلان خود کفایی انرژی کشور

by Abdullah Atayi | August 18, 2016 5:24 AM

امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب در یک ورکشاپپلان خودکفایی ۵ ساله انرژی کشور که از سوی رییس جمهور قبول شده است را ارایه کرد.

معین وزارت انرژی و آب درباره این طرح گفت: ” مطابق پلان خود کفایی ظرف ۵ سال آینده می خواهیم راه کار و نقش دونرها و بخش خصوصی در آن واضح گردد و هدف دیگر این پلان ۵ ساله، تولید انرژی و چگونگی کاستن ضایعات آن می باشد.”

در برنامه ی که به همین  منظور در سالون ریاست واپیکا دایر گردیده بود، رییسان وزارت انرژی و آب ، نمایندگان شرکت های خصوصی، نماینده دانشگاه پولیتکنیک و وزارت داخله نیز حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/