ارائه بودجه ملی سال ۱۳۹۵ به مجلس نمایندگان

by Abdullah Atayi | November 25, 2015 10:44 AM

بودجه ملی سال ۱۳۹۵ خورشیدی که مجموع آن مبلغ ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی می شود پس از تایید آن توسط مجلس سنا، امروز چهارشنبه از سوی وزیر مالیه به مجلس نمایندگان معرفی شد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت: بودجه سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۴ حدود ۲۵.۷ میلیارد افغانی افزایش آمده است که از مجموع این بودجه ۲۸۳.۳ میلیارد افغانی را بودجه عادی و مبلغ ۱۷۸.۵ میلیارد افغانی بودجه انکشافی دولت در سال آینده پیش بینی شده است.

وزیر مالیه خاطر نشان کرد: بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به بودجه انکشافی ۱۳۹۴ نیز حدود ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است و بودجه عادی ۱۳۹۵ نسبت به بودجه عادی ۱۳۹۴ حدود یک درصد کاهش یافته است. سند بودجه طوری تنظیم شده که هم ادامه کار پروژه های انکشافی بزرگ و مهم زیربنایی و هم  پروژه های کوچک نیمه کاره تمویل شود.

گفتنی است که کمتر از یک ماه دیگر به پایان سال مالی جاری باقی مانده است و قرار است مجلس تا یک ماه دیگر بودجه ملی را تصویب کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b5-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af/