ادامه کمک های کانادا به بخش معارف افغانستان

by Abdullah Atayi | January 28, 2017 11:25 AM

دولت کانادا گفته است درحالیکه بانک جهانی تحقیقاتش را در خصوص اتهامات اختلاس در بودجه اختصاص یافته برای توسعه بخش تحصیلاتی افغانستان انجام می دهد، این کشور همچنان متعهد به ادامه کمک هایش در این بخش می باشد.

ماریا کلود بیبو، وزیر توسعه بین الملل کانادا گفت: ” بانک جهانی این تحقیق را با همکاری کامل دولت افغانستان انجام می دهد و ما باید منتظر نتایج تحقیقات باشیم تا درک بهتری از مشکل موجود داشته باشیم.

صندوق وجهی بازسازی افغانستان که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، توسط ۳۴ کشور کمک کننده به شمول کانادا حمایت مالی می گردد، و به نحوی از دولت افغانستان حمایت می کند.

وزیر توسعه بین الملل کانادا با استقبال از همکاری دولت افغانستان در تحقیقات بانک جهانی، گفت: “ین نشان دهنده اشتیاق دولت افغانستان است که می خواهد حکومت داری خوب را ارتقا داده و روابط خوبی با کشورهای کمک کننده اش حفظ کند. این همکاری، بخشی از اختلاسات موجود را جبران می کند، اما باید تا بدست آمدن نتایج منتظر بود.”

در این حال، سفارت کانادا در افغانستان در صفحه اجتماعی اش به تازگی نوشته است که از اتهامات موجود علیه وزارت معارف افغانستان و پروژه ارتقای کیفیت آموزشی افغانستان آگاه می باشد.

بانک جهانی به دنبال نگرانی های موجود در خصوص اینکه پول های کشورهای کمک کننده به سود دانش آموزان، استادان و یا مکاتب خیالی در افغانستان می رود، تحقیقاتی را روی دست گرفته است.

لازم به ذکر است که کانادا از سال ۲۰۰۶ تاکنون مبلغ ۱۱۷٫۲ میلیون دالر به پروژه ای تحت عنوان «پروژه توسعه کیفیت آموزشی (EQUIP)»  کمک کرده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86/