ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا دورۀ آموزشی را تحت نام جوانه جهت انکشاف رهبری زنان راه اندازی نمود

by Wadsam | July 28, 2015 4:16 AM

برنامۀ Promote ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا بمنظور ارتقای مهارت های رهبری زنان برنامۀ آموزشی را تحت نام جوانه طی یک محفلی در پوهنځی جیولوژی پوهنتون کابل راه اندازی نمود. در این محفل صد تن از زنان افغان بین سنین 18 الی 30 اشتراک نموده بودند. در این محفل نماینده گان وزارت های امور زنان، تحصیلات عالی، معارف، و کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین، ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا، محصلین پوهنتون، اعضای نهاد های جامعه مدنی زنان، فعالین حقوق زن و حقوق بشر و نمایندگان مردم اشتراک نموده بودند.

این زنان جوان که همه فارغین مکتب، انستیتوت های تعلمیات مسلکی و یا پوهنتون میباشند، در یک رشته از برنامه های آموزشی مشورت دهی و عملی اشتراک خواهند کرد تا علم و مهارت های را که بر اساس آن آنها بتوانند به مقام های ارشد در حکومت، سکتور خصوصی و جامعۀ مدنی دست یابند، فرا گیرند.

محترمه دلبر نظری، وزیر امور زنان درین برنامه گفت: “این برنامه زنان جوان را توانمند میسازد. آنها مهارت های خویش را بلند برده و اعتماد خود بر توانایی خویش جهت اتخاذ تصامیم سنجیده که باعث آوردن تغیرات پایدار در خانواده ها، جوامع و کشور شان میگردد، را افزایش میدهند.” این برنامه در همکاری نزدیک با وزارت امور زنان و زارت تحصیلات عالی پیشبرده میشود.

اشتراک کننده گان این برنامه از طریق یک روند شفاف و آزاد توسط کمیتۀ گزینش که متشکل از 8 زن و مرد مسلکی از حکومت، جامعۀ مدنی، و سکتور دولتی و خصوصی میباشد، انتخاب گردیده اند. ظرف دو ماه آینده، از این برنامه بیشتر از 800 زن در شهر های کابل، جلال آباد، هرات، مزارشریف و کندهار مستفید خواهند شد. الی سال 2019، 18000 زن جوان موفق و تحصیل یافته از 34 ولایت کشور، در این برنامه اشتراک نموده و مهارت های رهبری خویش را بلند خواهند برد.

خانم لیدا هدایت، معاون بخش انکشاف رهبری زنان برنامۀ Promote ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا گفت: ” ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا با حکومت افغانستان، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی همکاری مینماید تا به چیزهای که اکنون تکنالوژی، مهارت و پیشرفت ممکن ساخته دست یابند: یعنی داشتن یک افغانستان که آسیب‌پذیرترین قشرش تلاش میکند به پای خویش ایستاده شده و به ساختن یک جامعۀ با ثبات، و دموکراتیک کمک نماید.

برنامۀ Promote بزرگترین برنامۀ ارتقای زنان ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا در جهان میباشد. این برنامه برای 75 هزار زن جوان و تحصیل یافته فرصت میدهد تا مهارت های را که برای پیشرفت در جامعۀ افغانستان لازم است، کسب نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%80-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%db%80-%d8%a7-3/