اداره مالی بین المللی(IFC) از ساخت یک دستگاه جدید برق آفتابی در افغانستان حمایت مینماید

by Wadsam | October 3, 2018 3:14 PM

اداره مالی بین المللی عضو گروپ بانک جهانی، یک موافقتنامه عمده را برای دیزاین دستگاه تولید برق آفتابی ۴۰ میگاوات با دولت افغانستان به امضا رسانید که مطابق آن ظرفیت تولید برق آفتابی کشور دو برابر خواهد شد.

مصرف مقدار برق در افغانستان از جمله کمترین مصرف برق در سطح جهان بوده و صرف ۲۸٪ افغانها دسترسی به شبکه برق دارند. سه دهه جنگ باعث خسارات هنگفتی در سیستم برق گردیده که در نتیجه بیشتر از ۸۰٪ برق از خارج کشور وارد میگردد، هنوزهم در بعضی ساحات روزانه الی ۱۵ ساعت پرچوی برق صورت میگیرد.

دولت افغانستان طبق یک اقدام ارزنده در نظر دارد، تا تولید برق آفتابی را به ۲۰۰۰ میگاوات توسعه بخشد که این کار باعث انکشاف تولید برق به سطح ملی گردیده، در نتیجه کار مشترک با اداره مالی بین المللی جهت ایجاد دستگاه تولید برق آفتابی ۴۰ میگاوات بطور یک نمونه جدید بمنظور ایجاد و تطبیق پروژه های بعدی تلاش مینماید، تا کشور در هدف برآورده ساختن تولید برق آفتابی به ظرفیت ۲۰۰۰ میگاوات نایل آید.

“این مشارکت عامه و خصوصی نقش عمده را درعرصه دسترسی به برق و خدمات با اطمینان و قابل پیشبینی در افغانستان بازی مینماید که طبعاً تاثیرات مثبت بالای تشبثات، و معیشت خانواده ها خواهد داشت” این مطلب را محترم محمد همایون قیومی، وزیر مالیه افغانستان بیان نمودند.

طبق این موافقتنامه مشاورین و متخصصین اداره مالی بین المللی در بخش مشارکت عامه و خصوصی، دولت را درقسمت طرح و دیزاین داوطلبی آزاد و رقابتی پروژه  بخاطر جلب شرکت های دارای تجربه برق آفتابی برای انکشاف دستگاه تولید برق آفتابی همکاری مینماید. فعالیت های اداره مالی بین المللی با دولت افغانستان توسط اداره انکشاف بین المللی دولت انگلستان (DFID) از طریق شرکت DevCo که یک نهاد متشکل از چندین تمویل کننده میباشد و با گروپ توسعه زیربنا خصوصی (Private Infrastructure Development Group) و نهاد زیربنا بین المللی (Global Infrastructure Facility) وابسته میباشد تمویل میگردد.

“با در نظر داشت میزان  نیازمندی های افغانستان، بخش سکتور خصوصی توانمندی تغیررا دارد، تا از انکشاف زیربنا کشور حمایت نماید” این مطلب را آقای مؤید مخلوف ریس بخش شرق میانه  و افریقای شمالی، اداره مالی بین المللی بیان نموده افزودند”، اداره مالی بین المللی با استفاده از تجارب بین المللی در بخش مشارکت عامه و  خصوصی، دولت را در عرصه تشخیص، اولویت بندی، ساختار، و داوطلبی پروژه جهت انکشاف سکتور انرژی قابل تجدید حمایت مینماید.”

افغانستان از جمله کشور های دارای اولویت برای اداره مالی بین المللی میباشد. اداره مالی بین المللی در حدود ۲۱۶ میلیون دالر را در یکتعداد پروژه ها از جمله  سکتور مخابرات، هوتل داری وسکتور های مالی، سرمایه گذاری نموده است. اداره مالی بین المللی مشوره های لازم را در رابطه به بهبود محیط سرمایه گذاری کشور و تسهیل سرمایه گذاری قابل ملاحظه درسکتور خصوصی هزینه نموده است.

اداره مالی بین المللی –  عضو گروپ بانک جهانی – از جمله بزرگترین نهادهای  انکشافی در بخش حمایت ازسکتور خصوصی به ویژه در مارکیت های جدید الظهور میباشد. ما در سطح جهانی با ۲۰۰۰ تشبث کار مینمایم و با استفاده از سرمایه، تخصص و اعتبار خود فرصت ها و مارکیت ها را در مشکل ترین نقاط دنیا ایجاد مینماییم. در سال مالی ۲۰۱۸، ما بیشتر از ۲۳ میلیارد دالر را در معاملات طویل المدت مالی برای کشور های در حال انکشاف سرمایه گذاری نموده  و با استفاده از نفوذ و توانمندی سکتور خصوصی در خاتمه دادن به فقر شدید و گسترش رفای مشترک کار نموده ایم.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8cifc-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7/