English | دری

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تعهد 13.5 میلیون دالرذ امریکایی را با نهاد های قرضه دهی کوچک نمود

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تعهد 13.5 میلیون دالرذ امریکایی را با نهاد های قرضه دهی کوچک نمود

unnamedاداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا اعلان تعهد پرداخت 13.5 میلیون دالر امریکایی در قرضه های کوچک به سه نهاد مالی افغان جهت افزایش دسترسی تشبثات کوچک افغان به قروض نمود.

موافقتنامه ها به تاریخ 25 سپتامبر در مراسمی که به همین منظور در کابل تدویر یافته بود، به امضا رسیدند. نهاد های که ضمانت های مالی ایالات متحده را بدست آوردند. عبارت اند از FMFBT،OXUX Afghanistan و FINCA Afghanistan.

سرپرست اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان خانم سپیده کیوانشا گفت: ” این موافقتنامه ها با کاهش خطرات قرضه دهی پول کمک خواهد کرد و به این ترتیب متشبثین افغان قادر خواهند بود تا تشبثات خویش را توسعه داده و با ایجاد فرصت های کاری و رشد اقتصادی در کشور کمک خواهند کرد.”

این ضمانت های مالی برای نهاد های قرضه دهی کوچک سرمایه فراهم خواهد ساخت تا بتوانند برای قرضه گیرنده گان که از راه دیگر نمی توانند قرضه بگیرند، زمینه قرضه گیری را فراهم سازند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا از این ضمانت های مالی برای حمایت توسعه تشبثات خورد و کوچک در افغانستان استفاده خواهد کرد.

برنامه های رشد اقتصادی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا با حکومت افغانستان در قسمت ایجاد اداره سالم اقتصادی و تشویق فرصت های سرمایه گذاری و تشبثات از سوی سکتور خصوصی کمک خواهند کرد.

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا از سال 2011 به این طرف بطور مجموعی 23 میلیون دالر امریکایی را منحیث ضمانت های مالی برای قرضه دهی با نهاد های قرضه دهنده کمک نموده است تا زمینه دسترسی بیشتر قرضه گیرنده گان افغان به سرمایه مساعد گردد. تشبثات کوچک و متوسط معولأ به خاطر توسعه فعالیت های تجارتی خویش از قرضه های کوچک استفاده می نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*