اخذ قرارداد 75 میلیون دالر تجاران افغانستان در نمایشگاه دو روزه محصولات زراعتى ممبی

by Wadsam | June 24, 2019 1:46 PM

با ختم نمايشگاه دو روزه محصولات زراعتى افغانستان واقع در ممبى هند، تجاران افغان توانستند به ارزش ٧٥ ميليون دالر قرارداد بدست بياورند.

 محصولات با كيفيت اففانستان توانست در همان روز اول نمايشگاه توجه مشتركين را جلب نموده و  به ارزش ٣٢ ميليون دالر  قرارداد بدست بياورند و به روز دوم اين نمايشگاه بازرگانان افغان توانستند قرارداد به ارزش ٤٣ ميليون دالر بدست بيآورند.

 اين در حاليست که قبل از اين مسوولان گفته بودند كه تجاران افغان از اين نمايشگاه در حدود ٣٠ ميليون دالر قرارداد بدست خواهند آورد.

 اكبر رستمى سخنگوى وزارت زراعت و آبيارى گفت كه قبل از برگزارى اين نمايشگاه، مسوولان پيشبينى نموده بودند كه، در اين نمايشگاه تجاران افغان به ارزش ٣٠ ميليون دالر قرارداد بدست خواهند آورد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-75-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3/