اختصاص ۵۰۰ جریب زمین به بندر میل ۷۸ فراه

by Abdullah Atayi | June 2, 2016 11:35 AM

محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فراه می‌گوید که ۵۰۰ جریب زمین از سوی اداره‌ی محلی فراه به بندر میل ۷۸ آن ولایت اختصاص داده شد ه است و در این مقدار زمین ترمینال مسافرتی ساخته شود.

سخنگوی والی فراه گفت که این مقدار زمین به اداره‌ی ترانسپورت فراه تحویل داده شده است و قرار است تا کار ساخت آن نیز آغاز شود.

وی افزود: این بندر در ۱۲۰ کیلومتری مرکز ولایت فراه موقعیت دارد که ایجاد ترمینال مسافرتی و پارگینک بزرگ می‌تواند گامی مفید در عرصه بهتر شدن خدمات ترانسپورتی باشد.

قابل ذکر است که از این مقدار زمین، ۳۰۰ جریب آن برای ترانسپورت باربری و ۲۰۰ جریب دیگر آن هم برای ترانسپورت مسافربری اختصاص یافته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%db%b5%db%b0%db%b0-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84-%db%b7%db%b8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87/