احیای سه هزار هکتار چراگاه و جنگل در ولایت بدخشان

by Wadsam | April 11, 2018 5:40 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با همکاری و اشتراک فعالان جامعه‌ی محلی ولایت بدخشان، آبریزه‌های مربوط به سه هزار هکتار چراگاه و جنگل را به هزینه ۲۷ میلیون و ۹۲۰ هزار افغانی تنظیم و نگهداری می‌کند.

ساحات تطبیقی این پروژه منطقه‌های سر شار، کوچه‌ی حصار و فرهاد در ولسوالی بهارک و حیرتان کلان در ولسوالی کشم می باشد که سروی‌اش در دسامبر ۲۰۱۷ و دیزاینش در مارچ ۲۰۱۸ تکمیل شده است

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بدخشان می‌گوید که این پروژه ساحه‌ای در حدود سه هزار هکتار از چراگاه‌ها و جنگل‌ها را که منابع طبیعی‌شان به شدت تخریب شده است، در قالب چهار ساحه‌ی آبریزه “واترشیت” در ولایت بدخشان دوباره احیا، حفاظت و تنظیم می‌کند.

اعمار ساختارهای محافظتی آب و خاک، کاشت مستقیم تخم پسته به منظور احیای جنگل‌های پسته، غرس نهال‌های بادام و بید روسی و هم‌چنان بذرافشانی علف‌ها و گیاهان طبی مانند زیره که از اهمیت خاص اقتصادی برخوردار است، از فعالیت‌های عمده این پروژه است.

مسوولان می گویند که اجرای فعالیت‌های این پروژه شامل اعمار ساختارهای حفاظتی آب و خاک، ایجاد تراس‌ها و تخم‌ها، در فصل خزان ۱۳۹۷ و فعالیت‌هایی چون نهال‌شانی در بهار سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی شده است.

به گفته آنان، سروی‌های اقتصادی و اجتماعی این آبریزه‌ها تکمیل شده و جوامع محلی توسط کارمندان ساحه‌ای تنظیم آبریزه، برای اشتراک در پروسه‌های تصمیم‌گیری، از طریق تشکیل انجمن‌های جنگل‌داری، بسیج شده‌اند.

قرار است در هر ساحه، یک انجمن جنگل‌داری ایجاد می‌کند و اعضای آن توسط کارمندان ساحه‌ای تنظیم آبریزه و بخش منابع طبیعی ریاست زراعت ولایت بدخشان آموزش می‌بینند تا یک پلان جامع مدیریت منابع طبیعی را در ساحات آبریزه‌ی مربوط‌شان به منظور حفاظت، تنظیم و استفاده پایدار از منابع طبیعی تهیه و تطبیق کنند.

قابل یاد آوریست که فعالیت‌های این پروژه، توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل و توسط پروژه‌ی حوزه‌ی پنج آمو تطبیق می‌شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7/