احداث 5586 جریب باغات میوه ای و پسته در زون غرب

by Abdullah Atayi | March 15, 2017 4:50 AM

پروژه ملی باغداری و مالداری در زون غرب طی دو کمپاین خرانی 2016 و بهاری 2017 توانست مؤفقانه 5586 جریب باغات میوه ای و پسته را به شکل معیاری و استندرد در ولایات هرات، غور، بادغیس و فراه احداث نماید.

این پروژه طی سال جاری فعالیت های خویش را در سطح زون گسترش داده که ولایت هرات و  جدیدآ ولایت فراه نیز تحت پوشش این پروژه قرار گرفته و 222 جریب باغات میوه ای و پسته در این ولایت طی کمپاین بهاری 2017 احداث گردیده است.

همچنان این پروژه از اولین پروژه های می باشد که فعالیت های خویش را در ولسوالی فارسی ولایت هرات با همکاری مردم آغاز نموده و موفقانه ادامه خواهد داد.

نهال های که طی این دو کمپاین توزیع گردیده از جمله نهال های تصدیق شده انجمن قوریه داران افغانستان بوده که شامل نهال های بادام، سیب، زردآلو، شفتالو، شبرنگ، گیلاس و آلو می باشد.

قابل ذکر است، طی دو کمپاین متذکره این پروژه 1522.7 کیلوگرام بذر سبزیجات را به 6451 مستفید شونده خانم در 725 جریب زمین در بخش باغچه های خانگی توزیع کرده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-5586-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%ba/