احداث 315 باغ در کاپیسا

by Shahwali Sadiq | August 28, 2014 5:23 AM

bagh6251d51ca97-eddc-47f0-b3c9-e4d25012013e[1]پروژه ملی باغداری و مالداری NHLP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال 1393 در ولایت کاپيسا 315 جریب باغ های جدید را احداث نموده است.

این باغها که امسال در کمپاین بهاری احداث گردیده دارای درخت های سیب، انگور، شفتالو، زردالو، گیلاس الو، انار، ناک و چند نوع دیگر میوه جات میباشد.

پروژه ملی باغداری و مالداری در مرکز، محمود راقی، ولسوالی های حصه دوم و حصه اول کوهستان، نجراب وکوهبند فعالیت دارد که در ضمن احداث باغهای جدید و احیای مجدد باغهای کهنه بطور ماهوار تریننگ های (FFS) یا مکتب مزرعه دهقان را نیز طبق جنتری موسمی دایر مینماید.

در طول سال جاری 162 گروپ ذکور که شامل 8377 باغدار میشود و60 گروپ اناث که شامل 1200 خانم که جمعا ً 9577 باغدار میشود آموزش دیده اند.

شاخه بری زمستانی و تابستانی، استفاده روغن های زمستانی، استفاده کودهای عضوی وغیر عضوی، تنظیم سیستم آبیاری در باغات، کنترول گیاه هرزه باغ، کنترول امراض و آفات، ساختن کود عضوی یاکمپوست از بقایای نباتات، طریق درست جمع آوری حاصلات، سورت و درجه بندی میوه جات، طریقه درست کشمش کردن انگور، سیستم عرضه به مارکیت از موضوعاتی است که به باغداران آموزش داده شده است.

پروژه ملی باغداری و مالداری از سال 1388 در ولایت کاپيسا آغاز به فعالیت نموده که در طول چند سال 1613 جریب باغ احداث نموده است. همچنان این پروژه در بهار سال 1393 در ساحات محمود راقی، حصه دوم، حصه اول و نجراب 6 قطعه نمایشی را نیزاحداث نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/bagh6251d51ca97-eddc-47f0-b3c9-e4d25012013e.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-315-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b3%d8%a7/