احداث باغ هاى كيله براى نخستين بار در هلمند

by Wadsam | June 27, 2019 2:10 AM

رياست زراعت، آبيارى و مالدارى ولايت هلمند بعد از مطالعات زيادى كه در مورد چگونگى احداث باغ هاى كيله انجام داد نتيجه مثبت حاصل نمود و قرار است در آينده هاى نزديك باغهاى كيله در اين ولايت احداث شوند.

هلمند از جمله ولايات  حاصل خيز كشور بوده كه دهاقين اين ولايت حتا در طول سال های جنگ از طريق زراعت عوايد خوب بدست ميآوردند. به گفته مسوولان رياست زراعت هلمند، كيله بعد از زعفران ميتواند بديل ديگر براى كشت كوكنار در اين ولايت باشد.

زلمى الكو، ريس زراعت و آبيارى ولايت هلمند به راديو آزادى گفت كه براى نخستين بار در هلمند نهال هاى كيله نتيجه مثبت داده است و قرار است پس از اين باغهاى كيله در اين ولايت احداث شوند.

گفته ميشود كه، در صورت انجام مطالعات بيشتر و بدست آوردن نتايج مثبت اين مطالعات روى نهال هاى كيله سازگار با آب و هواى هلمند، باغهاى تجارتى در اين ولايت احداث شده و از اين طريق واردات صد ها تُن كيله از پاكستان كاهش خواهد كرد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d9%83%d9%8a%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%89-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%84/