بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

اجماع مردم بخاطر بحث پیرامون پروژه های انکشافی در ولسوالی خلم ولایت بلخ

هفتۀ گذشته بیش از ۲۵۰ تن اعضای شورای انکشافی ولسوالی خلم، کارمندان ملکی، اعضای حکومت محلی، فعالان جامعۀ مدنی و سایر شهروندان گردهم آمده تا مهمترین چالشهای آن ولسوالی را مورد بحث قراردهند. اجماع مذکور در نوع خویش نخستین گردهمایی در ولسوالی خلم بوده و میان حکومت محلی و مردم یک دیالوگ را تشویق کرد. ادارۀ همکاری افغان-آلمان این اجماع را حمایت مالی نمود.

چنین گردهماییهای عامه پلاتفرمی را بوجود می آورد که از طریق آن حکومت محلی معلومات دربارۀ کار و پیروزیهای بدست آمدۀ خویش را با مردم شریک می سازد. در اجماع مذکور ادارۀ عامۀ ولسوالی خلم یک مرور عمومی از فعالیتهای انکشافی ایرا که طی سال گذشته انجام یافته است، ارائه نمود.

از جانب دیگر، اجماع مذکور به اهالی ولسوالی امکان داد پرسشهای خویش را مطرح سازند و پیشنهادات خویش را مبنی بر اینکه چگونه خدمات دولتی بهبود یافته می تواند، ابراز نمایند. ساکنین محلی خلم به ضرورت شمار بیشتر پروژه های انکشافی اشاره کردند. به گونۀ مثال، آنها تذکر دادند که وضع کنونی سرکهای شهر خلم خیلی وخیم بوده و از همین جهت از حکومت تقاضا بعمل آوردند تا آنها را قیریزی نماید. اشتراک کنندگان گردهمایی علاوه بر فقدان امنیت، کمبود عمارات مکاتب و مراکز صحی را یادآور شدند. افزون برآن، آنها نگرانی خویش را در بارۀ تقسیم عادلانۀ آب زراعتی از جانب حکومت ابراز داشتند.

 نمایندگان حکومت به چندین مسائل پاسخ فوری ارائه نموده، چالشها و پرسشهای را که نمیتوانستند مستقیماً پاسخ بگویند یادداشت نموده وعده دادند که آنها را با مسئولان بالاتر شریک خواهند ساخت و در یک مرحلۀ بعدی نظریات آنها را فراهم خواهندکرد.

ذبیح الله اختری، رئیس خدمات سکتوری، هنگام سخنرانی در گردهمایی مذکور اظهارداشت: “اینگونه اجماعهای عامه خیلی مهم بوده و به ارتقای سطح حکومتداری خوب، شفافیت و جوابدهی کمک می کند.” وی همچنان مردم افغانستان را تشویق نمود تا مالیات خویش را بپردازند تا حکومت را قادرسازند که خدمات بهتر را عرضه نماید.

پروگرام انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCD) به مثابۀ جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود، از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این پروگرام در شش ولایت شمالی افغانستان- بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، تخار و سمنگان – اولویتهای انکشافی شرکای افغانی را در سطح ولایات، ولسوالیها و دهات مورد حمایت قرارداده و در عین زمان سعی می کند که مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی را افزایش بخشیده، نهادهای دولتی افغانستان را تحکیم نموده و  شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف کشور را رشد دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.