اتاق تجارت : وارد کننده گان تیل ادعا دارند که غضنفر گروپ توان تصفیه نفت در داخل کشور را ندارد

by Shahwali Sadiq | August 23, 2013 8:30 PM

khan_ja_alokozy_759191272[1]اتاق تجارت افغانستان از فیصله شورای وزیران انتقاد مینماید و بلند بودن تعرفه ها و فیس لابراتوار را عوامل افزایش نرخ تیل و کاهش واردات عنوان مینماید.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه گفت: وارد کننده گان تیل ادعا دارند که کمپنی غضنفر گروپ ظرفیت تصفیه تیل را در داخل کشور ندارد و نفت خام که توسط این کمپنی وارد میگردد با مواد دیگر مخلوط و به قیمت ارزان به بازار عرضه میگردد.

به گفته ای آقای الکوزی، حکومت بالای واردات فی تن تیل پخته 180 دالر و فی تن تیل خام که شرکت غضنفر آنرا وارد کشور می کند 7 دالر محصول وضع کرده است.

وی افزود: به هیچ کس اجازه داده نمیشود که تیل بی کیفیت را به بازار عرضه نماید و در ضمن از حکومت خواست تا جلو این مشکل بطور مسلکی گرفته شود.

این درحالیست که شرکت غضنفر گروپ سال قبل یک تصفیه خانه مواد نفتی را در شهرک صنعتی حیرتان به سرمایه 32 میلیون دالر ایجاد نمود و مسئولین این شرکت ادعای فوقرا را رد نموده و میگویند که ما با تصفیه نفت خام آنرا به قیمت ارزان به بازار عرضه مینماییم.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/khan_ja_alokozy_759191272.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1/