آموزش درو کردن گندم با ماشین برای دهاقین بگرام

by Abdullah Atayi | ژوئن 19, 2017 10:08 ق.ظ

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برنامه عملی درو کردن گندم با ماشینری عصری را در قریه پنج قلعه ولسوالی بگرام ولایت پروان راه اندازی نمود.

همچنان، وزارت زراعت ماشین های درو را در دسترس دهاقین منطقه قرارداد است تا از آن در مزارع شان استفاده نمایند.

قابل ذکر است که پیش از این وزارت زراعت کاشت گندم بصورت قطاری را با احداث قطعات نمایشی برای دهاقین این منطقه آموزش داده بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%82%db%8c/