آمریکا میلیاردها دالر دیگر به افغانستان کمک می کند

by Abdullah Atayi | November 26, 2015 11:52 AM

جان سوپکو سرمفتش اداره بازسازی امریکا برای افغانستان  می گوید که، واشنگتن می‌خواهد میلیاردها دالر دیگر به افغانستان کمک کند، و این کمکها با وصف آن صورت می‌گیرد که تعداد عساکر امریکایی در افغانستان رو به کاهش است و هنوز هم دیر نیست که از فساد اداری در افغانستان جلوگیری شود.

جان سوپکو سرمفتش اداره بازسازی امریکا برای افغانستان “سیگار” بیش از سه سال می‌شود که در مورد فساد در پروژه های که با پول امریکا در افغانستان تمویل می‌شوند، تحقیق می‌کند.

جان سوپکو می‌گوید، در ۱۴ سال گذشته فساد اداری بر کمکهای بازسازی در افغانستان تاثیر جدی گذاشته بود و چیزی که برای او معلوم شد، اینست که مشکل تنها در بین افغانها نیست، در این عمل هم مشکل مشاهده می‌شود که چگونه امریکا کارهای بازسازی را در افغانستان پیش می‌برد.

وی گفت: وزارت دفاع امریکا و اداره انکشاف بین المللی این کشور پروژه های را در افغانستان پیش برده اند که پلان های آنها سرسری و ضعیف بوده و حساب و کتاب آنها هم گنگ می‌باشد و این ادارات همکاری دقیق با هم نداشتند تا پروژه های مفید را عملی کنند.

اسوشیتد پرس به یک سلسله پروژه های ناکام که در گزارش سیگار آمده است اشاره نموده از جمله در باره یک پروژه گاز در شمال افغانستان سخن می‌گوید.

در این پروژه قرار معلوم ۴۳ میلیون دالر مصرف شده و تا حال هیچ بهره برداری از آن صورت نگرفته، زیرا به این پروژه هیچ نیازی وجود نداشته است، در حالیکه همین گونه یک پروژه را در پاکستان کشور همسایه افغانستان میتوان با مصرف ۳۰۰ هزار دالر عملی کرد.

جان سوپکو اظهار می‌دارد پولهای که ضایع شده اند، از دست رفته اند ولی هنوز هم ده میلیارد دالر دیگر در دست است که باید مصرف شود و امریکا باید در چند سال آینده بین شش تا ده میلیارد دالر سالانه در افغانستان مصرف کند در غیر آن حکومت افغانستان از نگاه مالی سقوط خواهد کرد.

قابل ذکر است که، از ‍‍۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ که قوای امریکا در افغانستان دخالت کرد ایالات متحده تا حال بیش از یک تریلیون دالر یعنی یک هزار میلیارد دالر در افغانستان مصرف کرده است که از آنجمله ۱۱۰ میلیارد دالر آن برای بازسازی افغانستان مصرف شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa/