آمریکا، بریتانیا و چاپان مبلغ 286 میلیون دالر به صندوق وجهی زیربنایی افغانستان کمک میکند

by Kamaluddin Koshan | March 19, 2014 6:35 AM

AITF[1]سه کشور امریکا، بریتانیا و جاپان به طور مشترک مبلغ 286 میلیون دالر به صندوق پولی پروژه های زیر بنایی افغانستان کمک میکنند.

در این حال حضرت عمر زاخیلوال میگوید؛ پس از این تمرکز اصلی دولت افغانستان بالای پروژه های زیر بنایی خواهد بود.

این مساعدت ها قرار است در پروژه های مانند ساخت شاهراه ها و بند های برق به مصرف برسد.

در یک پیش بینی دولت افغانستان آمده است که اگر این پروژه ها به دست اجرا برود تا اواخر سال 2017 نیم از مردم کشور (50 درصد( به انرژی برق دسترسی پیدا میکنند.

گفت میشود که اکنون حدود 23 درصد مردم در افغانستان به انرژی برق دایمی دسترسی دارند.

آقای زاخیلوال وزیر مالیه کشور در هنگام امضا پیمان این کمک ها به رسانه ها گفت: پس از این توجه و تمرکز اصلی دولت افغانستان بالای پروژه زیر بنایی خواهد بود.

وی علاوه نمود، این کمک ها برای احداث سرک ترانزیتی، احداث راه های آهن، شاهراه ها و نیز حفظ و نگهداری آن ها هزینه میشود.

وی همچنان میگوید؛ که برنامه ساخت خط دوم انتقال برق از شهر پلخمری تا کابل که با ظرفیت یک هزار میگاوات در سال میباشد و نیز ساخت خطوط انتقال برق از ارغندی در جنوب غرب کابل به ولایات قندهار، لوگر، پکتیا و خوست از این کمک ها تمویل خواهد گردید.

زاخیلوال افزود، که به اضافه این ها چند پروژه آبیار نیز توسط این کمک ها راه اندازی و اجرا خواهند شد.

به گفته آقای زاخیلوال،” در حالیکه سه هفته دیگر به انتخابات کشور باقی مانده است این کمک ها یک خبر بسیار خوش برای مردم افغانستان و یک جواب بسیار قوی به تمام نگرانی ها، تبصره ها و ملاحظه ها در امور کم شدن کمک های جامعه جهانی است”.

عمده ترین بخش کمک های تازه توسط بریتانیا صورت گرفته است که به  213 میلیون دالر میرسد.

دولت بریتانیا مبلغ 56 میلیون دالر را پیش از این کمک ها به صندوق وجهی پروژه های زیر بنیایی دولت افغانستان کمک نموده بود.

سهم ایالات متحده امریکا در قرار داد تازه به امضا رسیده مبلغ 60 میلیون دالر میباشد و در گذشته نیز مبلغ 180 میلیون دالر به این صندوق کمک کرده بود.

 کشور جاپان نیز در گذشته 110 میلیون دالر به این صندوق کمک کرده بود و در کمک های تازه مبلغ 13 میلیون دالر را به عهده گرفته است.

گفته میشود که صندوق پولی پروژه های زیر بنایی دولت افغانستان حدود سه سال قبل ایجاد گردیده بود و تا حال توانسته که مبلغ 632 میلیون دالر کمک ها را جذب نماید.

کمک های یاد شده قرار است که از طریق بانک انکشاف آسیایی در اختیار دولت افغانستان قرار بگیرد و این بانک ناظر بر چگونگی مصرف این کمک ها نیز خواهد بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/AITF.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-286-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86/