آمادگی سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی

by Wadsam | April 25, 2022 11:38 AM

کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی اعلام نمود که سکتور خصوصی افغانستان آماده است تا در بخش تولید انرژی در کشور سرمایه گذاری کند.

در نشست کمیسیون اقتصادی به ریاست وزارت انرژی و آب به وزارت های معادن و پترولیم، تجارت و صنعت، اتاق معادن و صنایع و سرمایه گذاران هدایت داده شد تا در زمینه تولید انرژی از ذغال سنگ در پارک های صنعتی، شهرهای بزرگ اولویت داده و عملاً کار را آغاز کنند.

این کمیسیون تمام وزارت خانه های سکتوری را توظیف نموده تا در قسمت تولید انرژی برق با ادارات مربوطه همکاری کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af/