آماده گی‌ها برای تطبیق پروژه تاپی

by Abdullah Atayi | June 20, 2016 6:05 AM

رشید مردوف، وزیر خارجه ترکمنستان در جریان سفر به ولایت هرات با والیان والی هرات و همچنان والیان فراه و بادغیس که هر دو در امتداد پروژه تاپی موقعیت دارند ملاقات نموده و روی تطبیق و راه های تطبیق این پروژه صحبت کرد.

وزیر خارجه ترکمنستان در این دیدار ها تعهد دوامدار کشورش بخاطر همکاری در جهت توسعه روابط دوستانه با افغانستان را اعلام کرد.

محمد آصف رحیمی، والی هرات نیز با وزیر خارجه ترکمنستان دیدار نموده و در یک کنفرانس خبری گفت: “محراق صحبت ها آماده‌گی‌ها بخاطر تطبیق پروژه تاپی است. مسایل کارگرانی که در این پروژه کار خواهند کرد از هرات و همین قسم تا به قندهار.”

از سوی دیگر مقامات افغان می‌گویند، امیدوار اند بعد از سفر وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت هرات کارهای مقدماتی پروژه تاپی تکمیل گردد.

قابل ذکر است،  درجریان یک ماه اخیر، این دومین وزیرکابینه ترکمنستان می باشد که به ولایت هرات سفرمی نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%be%db%8c/