آلمان 29 پروژه به ارزش 410 میلیون افغانی را به اداره های محلی در بغلان تحویل داد

by Wadsam | February 25, 2015 8:54 AM

آلمان در قالب «برنامه ثبات برای شمال افغانستان»، 29 پروژه ساختمانی تازه تکمیل شده را به اداره های دولتی در ولایت بغلان به روز سه شنبه تحویل داد. این برنامه توسط وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان از طریق بانک توسعه ای KfW آن کشور تمویل و بوسیله شبکه توسعه ای آغا خان در همکاری با نهادهای ACTED و Mercy Corps اجرا می گردد.

در محفلی که به همین مناسبت برگزار شد، دکتور سیمرمن، سرکنسول کشور آلمان در شمال افغانستان، رسما 21 باب مکتب، 7 کاریز آبیاری و یک جاده که همگی جدیدا اعمار شده اند را به نهادهای محلی تحویل داد. این پروژه ها در شهر پل خمری، و نیز ولسوالی های دوشی، خنجان، ده صلاح، پل حصار، بانو و دهن غوری ولایت بغلان موقعیت دارند. هزینه مجموعی این 29 پروژه در حدود 410.5 میلیون افغانی می باشد.

دکتور سیمرمن در این محفل طی سخنانی خاطرنشان کرد: «کشور آلمان در نظر دارد تا برای توسعه افغانستان و آینده بهتر شهروندان آن، یک نقش معنادار و پایدار را ایفا کند.» وی با یادآوری این که سابقه همکاری میان کشورهای افغانستان و آلمان، به صد سال پیش برمی گردد، افزود: «آلمان مشتاقانه به صد سال دیگر از دوستی، نظر دارد.» همچنین سرکنسول آلمان در شمال افغانستان، تاکید کرد: «حکومت افغانستان می تواند از طریق نگهداری و انجام فعالیت های مراقبتی مناسب، به دوام این پروژه ها کمک بزرگی کند.»

در مجموع 9747 پسر و 4402 دختر از مکتب های جدید که با درنظرداشت استندردهای بالا و تحت نظر وزارت معارف افغانستان اعمار شده اند، مستفید می گردند. جاده تازه ساخته شده، در شهر پل خمری موقعیت دارد و موجب دسترسی آسان تر بیش از 10 هزار شهروند به بازار مرکزی می شود. همچنین 4077 خانوار از کاریزهای آبیاری بهره خواهند برد. زارعان می توانند آب را به شکل برابر و موثر به زمین های شان برسانند و بدین ترتیب کمتر با مشکلات و نزاع های برخواسته از آبیاری مواجه خواهند شد. ضمن آن که معیشت و فرصت های اقتصادی ایشان ارتقای چشم گیری خواهد نمود.

تمام 29 پروژه یادشده، توسط اداره های دولتی در سطوح ولسوالی و ولایتی پذیرفته و تایید شده بودند و در جریان اجرای آنها نیز، نهادهای دولتی محلی، نقش پررنگی را در نظارت از پروژه ها ایفا کردند. والی ولایت بغلان، رییسان ریاست های مربوطه، اعضای شورای ولایتی، و نمایندگان نهادهای ذیدخل از سراسر ولایت بغلان، در محفل افتتاحیه حضور داشتند. طرح این پروژه ها توسط مردم محل ارائه و توسط ادارات ولایتی و والسوالی تایید شده بودند. برنامه های توسعه ای وزارت معارف، وزارت انرژی و آب و نهادهای توسعه ای در سطح ولایتی و ولسوالی، اجرای این پروژه ها را در ارجحیت قرار داده بودند.

شرکت های ساختمانی داخلی افغانستان، مسئولیت تطبیق این طرح ها را در فاصله بین نوامبر 2013 و جنوری 2015 به عهده داشتند.

دولت آلمان از طریق «برنامه ثبات برای شمال افغانستان» (SPNA)، بیش از 245 پروژه کوچک و متوسط زیربنایی را در 45 ولسوالی به هزینه 6.3 میلیارد افغانی (87 میلیون یورو) تمویل کرده است. از این جمله، 50 پروژه در ولایت بغلان اجرا شده اند. هدف از این برنامه، ارتقای دسترسی شهروندان به خدمات آموزشی و صحی، فرصت های اقتصادی و زراعتی می باشد. «برنامه ثبات برای شمال افغانستان» (SPNA) توسط وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان از طریق بانک توسعه ای KfW آن کشور تمویل و بوسیله شبکه توسعه ای آغا خان در همکاری با نهادهای ACTED و Mercy Corps اجرا می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-29-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-410-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8/