آلمان کورس آموزشی پیرامون “فهرست اقلام داوطلبی” را برای ادارات دولتی در بغلان حمایت می کند

by Wadsam | August 30, 2014 4:18 AM

۱۹ تن انجینران مربوط ادارات مختلف دولتی کورس آموزشی پنج روزه پیرامون “تشریح فهرست اقلام داوطلبی” را در ولایت بغلان موفقانه به پایان رسانیدند. آنها طی این کورس آموزشی آموختند که چگونه داوطلبی های دقیق را برای پروژه های زیربنایی به درخواست حکومت افغانستان یا جامعۀ بین المللی بنویسند. هدف عمدۀ این کورس این بود که به ریاستهای سکتوری کمک شود تا فرایند مناقصه و داوطلبی پروژه های کوچک و متوسط را بدانند. دانش کسب شده به انجینرهای دولتی کمک خواهد کرد تا فهرست مفصل اقلام داوطلبی و کلیه معلومات لازم برای قراردادیها را بخاطر رعایت نورمهای لازم ساختمانی ترتیب دهند.GIZ[1]

عمارات مکاتب، کلینیکها ومراکز صحی، بناهای دولتی، کانالهای آبیاری، پروژه های پلها و سرکهای کوچک همه و همه به بهبود انکشاف اجتماعی و اقتصادی در جوامع کمک می کند. انجینرانی که در کورس آموزشی فوق الذکر اشتراک ورزیده بودند به دفتر مقام ولایت، ریاست شهرسازی، شاروالی، ریاست اقتصاد، ریاست احیا و انکشاف دهات، ریاست فواید عامه و ریاست معارف ولایت بغلان منسوب می باشند. آنها ازین لحاظ مسئولیت پلانگذاری و نظارت پروژه های ساختمانی را که از جانب حکومت یا سازمانهای کمک کنندۀ بین المللی مطالبه میشود، به عهده دارند.

شاملین کورس از ۲۴ الی ۲۸ آگست سال ۲۰۱۴ آموختند که چگونه کیفیت داوطلبی را بهبود بخشند تا که قراردادیها یا شرکتهای ساختمانی بتوانند کار مربوط داوطلبی و مناقصه را به وجه مناسب قیمتگذاری نمایند. در فهرست اقلام داوطلبی نورمهای مورد انتظار ساختمانی نیز ذکر میشود. چون قیمت مواد، اجزا و کار به جزئیات آن در فهرست مذکور مشخص می گردد، یک فهرست صحیح به ریاستهای سکتوری کمک می کند تا کیفیت بلندتر ساختمانی را تأمین نمایند.

کورس مذکور یکی از چهار کورس آموزشی برای انجینران ادارات دولتی بشمار می آید. سه کورس آموزشی دیگر موضوعات مربوط به سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی، نرم افزای انجینری توتال ستیشن و نظارت کارهای ساختمانی را احتوا می کرد. مجموعاً ۶۹ تن انجینران ریاستهای مختلف سکتوری در کورسهای آموزشی مذکور اشتراک ورزیدند. این پروژه به حمایت صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود عملی می گردد.

صندوق وجهی انکشاف ظرفیت منطقه یی (RCDF) که جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان به شمار می آید از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود. این صندوق در شش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانی را در سطح ولایات و ولسوالیها مطابق به اولویتهای انکشافی شان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از برنامۀ صندوق وجهی مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالیکت افغانی بر پروسه های انکشافی، تقویت نهادهای دولتی افغانستان در ولایات و ولسوالیها و رشد شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف ملی افغانستان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/GIZ.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85/