آغاز کمپاین نهالشانی خزانی برای احداث باغ میوه در ولایت بدخشان

by Abdullah Atayi | December 28, 2016 4:43 AM

کمپاین نهالشانی خزانی برای احداث باغ میوه طی محفل های جداگانه در 9 ولسوالی ولایت بدخشان از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری آغاز گردید.

به مساحت بیش از 350 جریب زمین نهال های مثمر غرس گردید و در این برنامه ها به مساحت بیش از 350 جریب زمین نهال های مثمر غرس گردید که  در مجموع در کمپاین بهاری و خزانی در ولایت بدخشان یک هزار باغ میوه بگونه استندرد و تجارتی احداث گردیده است.

قابل ذکر است، در این محفل های جداگانه محمد سالم ساعی رئیس زراعت، آبیاری ومالدرای ولایت بدخشان ، محمد غلام ملاخیل مسئول زون شمالشرق برنامه باغداری، مسئولین و بزرگان ولسوالی های تحت پوشش و صدها تن از دهاقین علاقمند اشتراک نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab/