آغاز کمپاین مبارزه با فساد اداری در ولایت بلخ

by Wadsam | August 22, 2017 4:49 PM

سازمان انکشاف اجتماعی و آینده بهتر برای افغانستان، کمپاین مبارزه با فساد اداری را از طریق نقاشی های ضد فساد در قالب هنر در ولایت بلخ آغاز نمود.

حاجی نصرت، یکی از مشتریان د افغانستان بانک، اظهار داشت: “زمان و محل نقاشی بسیار خوب است. من از کارکنان بانک دعوت می کنم که تصاویر را ببینند تا آنها به خاطر داشته باشند و از اعمال فساد کار نگیرند. “آقای امان الله، یک دکاندار در این منطقه، افزود:” نقاشی ها یک راه نو برای مبارزه با فساد و رشوه هست. ما از این تلاش قدردانی می کنیم. “

برای مبارزه به این پدیده سازمان غیردولتی انکشاف اجتماعی و آینده بهتر برای افغانستان نقاشی ها را در همکاری نزدیک با ادارۀ عال نظارت و مبارزه با فساد اداری و سایر نهاد های مرتبط، اغاز نموده است. نقاشی روی دیوار ها به شکل نوشتاری و رسامی تا هنوز پدیدۀ جدیدی برای انتقال پیام به مردم جهت مبارزه با فساد پنداشته میشود.

یک ماه قبل، این سازمان کمپاین مبارزه با فساد را با فعالیت متفاوت دیگری آغاز کرد: یک بانک نوت صفر. برای سه ماه، بانک نوت های بی ارزش که پیام های ضد فساد در ولایت بلخ را نشان می دهد، منتشر شده است.

هدف کمپاین سازمان غیردولتی انکشاف اجتماعی و آینده بهتر برای افغانستان، حساس ساختن جامعه و مقامات دولتی و سیاست مردان در برابر فساد اداری و تشویق بحث عامه، میباشد.

قابل ذکر است که به نمایندگی وزارت فدرال همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان، اداره همکاری افغانستان و آلمان با با دولت افغانستان یکجا در راستای بهبود حاکمیت قانون در افغانستان، کار میکند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7/