آغاز کمپاین توزیع تخم های اصلاح شده بذری برای دهاقین در ولایت کابل

by Abdullah Atayi | December 1, 2015 4:08 AM

در محفلی که به مناسبت کمپاین توزیع تخم های اصلاح شده بذری تدویر شده بود، شماری زیادی از دهاقین، رئیس شورای انکشافی ولسوالی سروبی، سرپرست ولسوالی  و عده یی از بزرگان محل اشتراک نموده بودند و کمپاین توزیع تخم های اصلاح شده بذری برای دهاقین در ولسوالی سروبی ولایت کابل آغاز شد.

در کمپاین خزانی توزیع تخم های بذری اصلاح شده در مجموع 125 متریک تن تخم اصلاح شده به دهاقین ولایت کابل توزیع میگردد که ازاین میان 12 متریک تن آن به 240 تن دهقان این ولسوالی توزیع گردید.

قابل ذکر است که، پروسه توزیع 6000 متریک تن تخم اصلاح شده بذری برای دهاقین در سراسر کشور آغاز گردیده وتا ماه های  روان خورشیدی تکمیل میگردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b0%d8%b1/