آغاز کار یک پروژه و امضای قراداد یک پروژه‌ی دیگر در ولایت نیمروز

by Abdullah Atayi | July 30, 2017 5:17 AM

کار ساخت یک پروژه به ارزش بالاتر از ۸ میلیون در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز آغاز و نیز یک پروژه‌ی شبکه‌ی آب‌رسانی به ارزش بیشتر از ۱۲ میلیون افغانی در این ولسوالی به قرارداد سپرده شد.

کار جغل‌فرشِ ۱.۱۸کیلومتر سرک و  ۱۲ پلچک از در ولسوالی چخانسور، از روستای حاجی امان‌الله نهتانی تا قریه‌ی عبدالحمید که مجموعاً اهالی ۱۴ قریه از آن مستفید می‌شوند، به هزینه ۸ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۳۲۰ افغانی آغاز شد.

همچنان، قرارداد پروژه‌ی شبکه‌ی آب‌رسانی ولسوالی چخانسور  با بودجه‌ی  ۱۲ میلیون و ۴۶۸ هزار  افغانی از بودجه‌ی غیرمشروط وزارت مالیه با شوراهای انکشافی شماری از قریه‌های این ولسوالی عقد شد.

مستفیدشونده‌گان این پروژه، شامل ۱۹ قریه و بیش از یک هزار و ۶۵۰ خانواده می‌باشند که سروی و دیزاین و برآورد این شبکه، توسط انجینران ریاست احیا و انکشاف دهات صورت گرفته است.

گفتنی است که این شبکه‌ی آب‌رسانی، نصب پمپ سولری، تمدید ۱۲ کیلومتری پایپِ ۲۵ تا ۹۳ ملی‌متری و ساختِ ۲ ذخیره‌ی ۲۰ متر مکعبی فلزی آب را شامل می‌شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98/