آغاز کار پروژۀ توليد انرژى برق بادى در کشور

by Abdullah Atayi | April 7, 2016 11:29 AM

پروژۀ توليد انرژى برق بادى که شامل توليد يک ميگاوات برق ازنيروگاه انرژى قابل تجديد (بادى) در پارک صنعتى هرات؛ و مطالعات امکان سنجى مديريت فاضلاب و زباله هاى شهرى براى توليد انرژى برق در مکروريان هاى شهر کابل می باشد، با هزینه پنج ميليون دالرى با کمک کشور جاپان در کشور آغاز گرديده است.

انجنير على احمد عثمانى وزير انرژى و آب گفت: ” نخستين بار است که درافغانستان يک ميگاوات برق بادى، در يک پروژۀ منسجم توليد مي گرد که اين يک گام موثربراى دستيابى به امنيت انرژى درکشوراست وعلاوه بر رشد اقتصادى براى کشور، سبب بهبود امنيت درکشور وثبات درمنطقه می گردد.”

وی افزود، کار اين پروژه از طريق دفتر خدمات پروژوى ملل متحد (UNOPS) تحت نظارت وزارت انرژى و آب پيش برده مى شود و افزون برآن، بر بنياد اين قرارداد، براى پارک صنعتى هرات زمينۀ توليد يک ميگاوات برق بادى مساعد مى شود .

اين پروژه که به زودى آغاز و دريک سال تکميل خواهد شد، زمينه مطالعات امکان سنجى مديريت فاضلاب و زباله هاى شهرى براى توليد انرژى برق از آن، درمکروريان هاى شهرکابل  رامساعد ساخته و ١٠٠ فابريکه صنعتى و ١٥ هزار باشندۀ اين شهر، از انرژى برق مستفيد خواهند شد.

وی گفت که دو توربين بند برق سلما (دوستى افغان-هند) که در هفته هاى گذشته آزمايش شده است؛ به زودى ٢٨ ميگاوات برق توليدى از منابع داخلى به شبکۀ ملى برق درهرات وصل مى گردد.

قابل ذکر است که قرارداد اين پروژه، امروز ميان انجنير على احمد عثمانى وزير انرژى و آب  و نماينده سفارت جاپان درکابل امضا شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%89-%d8%af%d8%b1-%da%a9/