آغاز کار ساخت شفاخانه و دو کانال آبیاری در ولایت بدخشان

by Abdullah Atayi | November 17, 2016 6:55 AM

کار ساخت یک مرکز صحی در ولسوالی یفتلی پایین ولایت بدخشان از طریق پروژه “برنامه ثبات” حکومت آلمان به هزینه 24 میلیون افغانی آغاز شد.

در حال حاضر، ساختمان این شفاخانه فرسوده بوده و ظرفیت ارائه خدمات صحی را به ساکنان این ولسوالی ندارد و کار ساخت این مرکز تا اواخر سال 1396 تکمیل می شود که در حدود 60.000 نفر از خدمات صحی این مرکز  بعد از اتمام کار ساخت آن مستفید خواهند شد.

مولوی عبدالبصیر، ریس شورای انکشافی نلند گفت: “ساختمان سابق زایشگاه، اطاق مریض، سالون انتظار و دواخانه نداشت. و برای داکتران نیز مشکل بود که در چنان محیط جراحی کنند.”

علاوه بر ساخت ساختمان شفاخانه، همکاری افغان-آلمان کار روی ساخت دو کانال آبیاری: کانال آبیاری سرایی دره در ولسوالی آرگو و کانال آبیاری دشت زنبورک در ولسوالی تشکان، را آغاز نموده است.

این شفاخانه و کانالهای آب با مشارکت شورای انکشافی ولسوالی های، ریاست صحت عامه، و حوزه دریای پنج پایین ساخته شده است و پروژه “برنامه ثبات حکومت آلمان برای ولایت های شمالی افغانستان” تطبیق این پروژه ها را کمک می کند.

در اثر ساخت این دو کانال، در حدود 2000 جریب زمین زراعتی را مورد بهره برداری قرار می گیرد که کمک بزرگی به اقتصاد روستایی است. این می تواند زندگی فامیل های را که متکی به زراعت اند بهبود بخشد. بیشتر از 2.500 فامیل در این دو ولسوالی از این کار مستفید می شوند.

قابل ذکر است که مقامات صحت عامه ولایت، والی، بزرگان، اعضای شورای انکشاف ولسوالی، نمایندگان سازمان غیر دولتی آمریکایی و همچنین همکاری افغان-آلمان در مراسمی که به همین منظور دایر گردید، شرکت ورزیده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/