آغاز کار ساخت شبکه توزیعی برق برای 13000 خانواده در خوست

by Wadsam | April 10, 2018 5:06 AM

سنگ تهداب پروژه شبکه توزیع برق با هزينۀ ۱۲٬۷ ميليون دالر، توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گذاشته شد.

پروژه شبکه توزیعی ولایت خوست به تاریخ 28 ماه جنوری 2017 با کمپنی قراردادی Angelique International Limited عقد قرارداد صورت گرفته و پیش پرداخت نیز برای پروژه مذکور به تاریخ 4 می سال 2017 داده شده است.

به گفته مسوولان، سروی تفصیلی شکبه توزیعی ولایت خوست قبلا تکمیل گردیده و کار دیزاین شبکه مذکور در حدود 90 فیصد نیز تکمیل گردیده است.

همچنان، به تعداد 733 پایه های مختلف النوع به ساحه انتقال گردیده است و پیشرفت کار پروژه شبکه توزیعی برق خوست در حدود 28 فیصد می باشد.

قابل یاد آوریست که با تکمیل این پروژه برای ۱۳ هزار مشترک انرژی برق تامین خواهد کرد و در آینده این رقم بیشتر نیز خواهند گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-13000-%d8%ae%d8%a7%d9%86/