آغاز کار ساخت تعمیر اداری و نشراتی رادیو و تلویزیون غزنی

by Abdullah Atayi | June 29, 2016 1:12 PM

نصیر احمد بیان، آمر رادیو و تلویزیون غزنی می گوید کار ساخت تعمیر اداری و نشراتی رادیو و تلویزیون این ولایت رسما آغاز شده و تعمیر مذکور در زیر بنای یک جریب و ۵ بسوه زمین با هزینه بیش از ۲۴ میلیون افغانی به صورت پخته و اساسی ساخته می شود.

 آمر رادیو و تلویزیون غزنی افزود، این تعیمر در یک منزل داری ۲۰ اطاق ساخته میشود که بخش های اداری و نشراتی برای آن نظر گرفته شده است. وی گفت رادیو و تلویزیون غزنی در مدت ۳۳ سال که از تاسیس آن میگذرد تعمیر نداشت و در تعمیر های کرایی کار میکرد.

محمدامان حمیمی، والی غزنی گفته است، ۱۷ اداره دولتی در غزنی تعمیر ندارند برای امور دفترداری در خانه های کرایی به سر می برند.

وی افزود، در آینده نزدیک قرار است سه پروژه ساختمانی دیگر که مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی است به کار آغاز نماید و تلاش دارد که به فرهنگ کرایه نشینی ادارات دولتی در این ولایت نقطه پایان بگذارد.

قابل ذکر است، هزینه ی ساخت این تعمیر از بودجه انکشافی ریاست عمومی رادیو و تلویزیون کشور تامین می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c/