آغاز کار ساختمانی یک باب مکتب در لسوالی حضرت سلطان سمنگان

by Kamaluddin Koshan | August 28, 2014 7:19 AM

در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان از سوی برنامهfeeding همبستگی ملی یک باب ساختمان برای مکتب این ولسوالی ساخته میشود.

کار ساخت این مکتب در این ولسوالی توسط مسوولین دولتی و بزرگان محل امروز آغاز گردید.

عبدالوهاب ظفری، رییس معارف ولایت سمنگان به رسانه های گفت: مکتب ابتداییه حضرت عباس که در قریه گرگدی واقع است، از سوی برنامه همبستگی ملی برای این مکتب این ساختمان تدارک دیده شده است و کار آن آغاز گردید.

وی افزود، ساختمان این مکتب در یک طبقه اعمار میگردد که دارای 6 صنفی درسی و دیگر ملحقات میباشد، و کار ساختمانی آن تا سه ماه دیگر تکمیل و مورد استفاده دانش آموزان قر ار خواهد گرفت.

هزینه ساخت این مکتب 1.5 میلیون افغانی میشود که از وجه مالی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان تمویل میگردد.

گفتنی است که در حال حاضر در این مکتب ابتداییه 150 شاگرد مصروف آموزش میباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c/