آغاز کار دو پروژه‌ی توسعه‌ای در ولایت غور

by Wadsam | November 5, 2017 4:59 AM

کار دو پروژه‌ی توسعه‌ای شامل ۲۰ کیلومتر سرک درجه سه جغل‌اندازی، ۹۵ پلچک، ۵ دهانه‌ی «واش» ، ایجاد یک پل ۱۵متری  و یک‌هزار متر دیوار استنادی به هزینه‌ی بیش از ۱۳۵ میلیون افغانی در غور آغاز شده است.

وزارت احیا و انکشاف دهات، این ساختمان‌های زیربنایی را در چارچوب برنامه‌ی ملی انسجام ساحه‌ای راه‌اندازی کرده و توسط  شوراهای انکشافی محلی اطراف سرک یادشده، تطبیق می‌کند.

از مزایای این پروژه‌ها، ۴۰ روستا را تحت پوشش قرار گرفته و سرک مذکور ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را به ولسوالی‌های لعل‌وسرجنگل و دولت‌یار ولایت غور وصل خواهد کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa/