آغاز کار بالای سی ویک پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی در ولسوالی های استالف ,شکردره ,میربچه کوت,کلکان,وخاک جبار ولایت کابل

by Wadsam | August 31, 2014 5:04 AM

نظربه اظهارات مسوول واحدبرنامه همبستگی ملی ولایت کابل به هزینه بیش از چهل وپنج میلیون پنجصدونودوسه هزاروسی وهشت افغانی کاربالای سی ویکپروژۀ عام المنفعه دراین ولسوالی های متذکره آغاز گردید .Presentation1[1]

این پروژه های انکشافی شامل ، چهارمرکزاجتماعی ،به طول (2694) متر احداث و جغل اندازی سرک های دهاتی ، اعمار دیوار های استنادی بطول(744) متر ، کانال های آبیاری بطول (1448) متر شبکه آب رسانی آب آشامیدنی بطول(627) متر وحفاری 27 حلقه چاه آب آشامیدنی که مجموعاازحفاری چاه ها (840) متربوده واعماریک باب مکتب چهارصنفی بوده است.

با تکمیل این پروژه های انکشافی 6767 فامیل ازمزایای آن مستفید خواهدگردید.

قابل تذکرمیدانیم با شروع فعالیت برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء وانکشاف دهات مبلغ (1304910488) افغانی را دربخش مراکزاجتماعی احداث سرک, اعمارمکتب , وشبکه های آبرسانی به مصرف رسانیده است وبه تعداد (2731) پروژه دراین ولایت تطبیق گردیده است که به تعداد(756) پروژه ان تحت کارمیباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Presentation1.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d9%88%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3/