آغاز کار بازسازی پل آلچین

by Abdullah Atayi | August 28, 2016 8:42 AM

وزارت دفاع  کشور می گوید که کار بازسازی پل آلچین که در جنگ‌های اخیر جنگجویان طالب با نیروهای امنیتی تخریب شده بود،  آغاز شده است.

به نقل از رصد، وزارت دفاع گفته است که قوماندانی لوای انجنیری ملی به وظیفه اعمار پل مواصلاتی آلچین ولایت کندز، موظف شده است و این پل به‌ زودترین فرصت با کیفیت عالی اعمار و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

گفته می شود، شاهراه کندز ــ تخار یکی از مسیرهای ناامن در شمال کشور به شمار می‌رود که طالبان در این‌جا دست به رهگیری و مسافرربایی زده‌اند.

قابل ذکر است، پل الچین در قسمت شمالی شهر کندز موقعیت دارد که در پی تشدید جنگ‌های اخیر میان جنگ‌جویان طالب و نیروهای امنیتی، از سوی طالبان تخریب شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%84-%d8%a2%d9%84%da%86%db%8c%d9%86/