آغاز کار اعمار کانال های آبیاری فارم گذر گاه

by Abdullah Atayi | May 31, 2017 5:12 AM

ریاست عمومی منابع طبیعی وپروژه کمربند سبز کابل کار اعمار کانال های آبیاری فارم گذر گاه را بمنظور جلوگیری از ضایعات آب، تقویه ظرفیت های تولیدی و تکثیری نهال آغاز کرد.

محمد رفیع قاضی زاده، رئیس عمومی منابع طبیعی حین افتتاح کار این پروژه گفت که در سطح کابل 7 فارم تولیدی و تکثیری نهال وجود دارد که سالانه ظرفیت تولید 300 هزار اصله نهال را دارا می باشد.

رئیس عمومی منابع طبیعی تقویه کانال های آبیاری در فارم های تولیدی نهال را جزعمده برنامه های ریاست عمومی منابع طبیعی عنوان نموده خاطر نشان ساخت که با تجهیز و اعمار کانال های آبیاری، ظرفیت تولیدی در این فارم ها افزایش خواهد یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85-%da%af%d8%b0/