آغاز کار اعمار سرک امام شش نور در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | August 21, 2016 5:20 AM

کار سرک امام شش نور ولسوالی انجیل ولایت هرات با حضور انجینر عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه، نماینده گان هرات در شورای ملی و شورای ولایتی، محاسن سفیدان و بزرگان آن ولسوالی با قطع نوار آغاز گردید.

انجینر عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه گفت: وظیفه وزارت فواید عامه اعمار سرکها و حفظ و مراقبت سرکها در سراسر کشور است و این وزارت در پروژه های خود با دو نکته اساسی تآکید می کند که یکی آن کیفیت پروژه و تطبیق پروژه مطابق با قرارداد و دیګر هم تکمیل شدن کار پروژه در زمان معین شده آن است.

وی افزود: سرک متذکره از مسیر سرک هرات ـ قندهار جدا گردیده که بخش اول آن از امتداد 3.5 کیلومتری که قبلاً توسط شاروالی هرات اسفالت گردید آغاز و بطول 12.888 کیلومتر الی قریه سرآسیاب امام شش نور امتداد دارد و بخش دوم از 120 متر بالا تر ازپل مناردار شروع و بطول حدوداً 8 کیلومتر الی کتانی ولسوالی انجیل بوده که جمعاً 20.819 کیلومتر می گردد.

 عرض سرک 7 متر به شکل آسفالت بوده و دارای دو شولدر یک متری در دو طرف میباشد که دارای 62 پایه پلچک به سایز های مختلف، یک پایه پل به اندازه 8 متر اعمار و یک پایه پل دیګر به اندازه 30 متر ترمیم می گردد.

قابل ذکر است، این پروژه به هزینه 380,793,260 افغانی که توسط کمکهای کشور جاپان و حکومت افغانستان پرداخته می شود، توسط اداره ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه تطبیق گردیده و در جریان یک سال و شش ماه کار آن تکمیل خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa/